Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów

 

tel. 730 018 008

e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Strona www stworzona przez Foto-N

Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie

 

 

Zarządzenie nr 14/2023

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie

z dnia 14 grudnia 2023 r.

 

w sprawie zmiany dziennej stawki żywieniowej

 

Na podstawie: art. 106 ust. 3 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2023  ze zm.),

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie w porozumieniu z organem prowadzącym zarządza, co następuje:

§ 1.

Od dnia 01 stycznia 2024 r. ustala się dzienną stawkę żywieniową w wysokości
11,00 zł (słownie: jedenaście złotych).

§ 2.

Z wyżywienia na terenie przedszkola mogą korzystać wszystkie dzieci uczęszczające
do
Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie oraz pracownicy przedszkola.

§ 3.

  1. Dzieci oraz pracownicy przedszkola mogą korzystać z całodziennego wyżywienia bądź z wybranego posiłku.
  2. Zakłada się następujące proporcje kosztów poszczególnych posiłków:
  1. śniadanie 2,00 zł.,
  2. obiad 7,00 zł.,
  3. podwieczorek 2,00 zł.

§ 4.

Ustala się termin uiszczania opłat za posiłki w okresach jednomiesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca z dołu.

§ 5.

Opłaty za posiłki uiszczane są przelewem na konto przedszkola oraz mogą być opłacane przez MOPS i GOPS zgodnie z wydaną decyzją.

§ 6.

  1. W przypadku nieobecności dziecka uprawnionego do korzystania z posiłków odliczeniu podlega dzienna opłata od pierwszego dnia nieobecności.

§ 7.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r.

Traci moc Zarządzenie nr 30/2022 z dnia 20.12.2022 r. dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie

Dyrektor PP2

 

 

 

 

 

Opłaty