Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów

 

tel. 730 018 008 lub 672635813

e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Strona www stworzona przez Foto-N

Oferta pracy nr 1.2023 - 18.07.2023 -  Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie ogłasza nabór na stanowisko pomocy kuchennej

kwestionariusz osobowy

wymagane dokumenty: cv, podanie do pracy, świadectwo ukończenia szkoły nadającej kwalifikacje w zawodzie kucharki/a,zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na adres e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl lub osobiście do skrzynki pocztowej przy bramce wejściowej do przedszkola w terminie do 19.07.2023 do 28.07.2023 r. od godz. 8.00 do godz. 14:00 . zatrudnienie od 01.09.2023 roku.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska: świadectwo ukończenia co najmniej  szkoły zawodowej z przygotowaniem w zawodzie kucharza/ki

Do obowiązków pomocy kuchennej należy:

  1. Pomagać w przygotowywaniu kucharce higienicznych, zgodnych z recepturami, zdrowych, estetycznych posiłków.
  2. Prowadzić magazyn podręczny.
  3. Utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny, dbać o czystość w kuchni i pomieszczeniach do niej przyległych.
  4. Codziennie zmywać pomieszczenia kuchenne i dbać o ich higieniczny wygląd.
  5. Dokonywać przynajmniej raz w miesiącu gruntownych pomieszczeń kuchennych.
  6. Przyjmować dodatkowe obowiązki wynikające z czasowej nieobecności innych pracowników.
  7. Terminowo dostarczać dokumenty uzasadniające nieobecność w pracy
  8. Uczestniczyć w zebraniach i naradach.
  9. W czasie przerwy wakacyjnej oraz podczas remontów dokonywać gruntownych porządków.

10. Zabezpieczać mienie przedszkolne przed kradzieżą i zniszczeniem.

11. Przestrzegać obowiązującej technologii zmywania naczyń i przygotowywania posiłków.

12. Przestrzegać czystości osobistej w kuchni, nosić czystą odzież ochronną.

13. W razie potrzeby pomagać w rozdawaniu posiłków dla dzieci.

14. Wykonywać polecenia kucharki..

15. Uczestniczyć we wszystkich niezbędnych szkoleniach.

16. Przestrzegać przepisów BHP i ppoż.

17. Prowadzić niezbędną dokumentację HCCP.

18. Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy w placówce.

19. Nie ujawniać tajemnicy służbowej o pracy przedszkola.

 

Zakres odpowiedzialności:

Pracownik za pomieszczenia do których ma dostęp oraz sprzęt i urządzenia znajdujące się w nich, ponosi odpowiedzialność materialną.

 

nr 2/2023 - 17.07.2023 r.  Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie 

wolne stanowiska pracy -wakat - ilość 2- zatrudnienie od 01.09.2023

ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy: 

                         1.NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

                         2.NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO

kwestionariusz osobowy

wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na adres e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl lub osobiście do skrzynki pocztowej  w terminie do 28.07.2023 r. od godz. 8.00 do godz. 14:00 .

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu posiada osoba, która ukończyła:

studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej na tym etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,lub

studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej na  tym etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,lub

studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony wyżej oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,lub

zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, lub

zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w lit. d oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzonych zajęć lub

studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym albo

zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym(§4 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Zgodnie z treścią § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575  z późn. zm.), przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Zgodnie z powyższym przez przygotowanie pedagogiczne z pierwszej części definicji, należy rozumieć „nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin,  a w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin”.

Podkreślenia wymaga fakt, iż o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym, w myśl w/w rozporządzenia świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Ponadto w odniesieniu do drugiej części definicji przygotowania pedagogicznego zawartej w w/w rozporządzeniu, dotyczącej praktyki pedagogicznej wskazuję, iż osoba chcąca legitymować się przygotowaniem pedagogicznym powinna posiadać dodatkowo pozytywnie ocenioną praktykę pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

OFERTY PRACY