Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów

 

tel. 730 018 008 lub 672635813

e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Strona www stworzona przez Foto-N

nr 4/2022 - 12.12.2022 r.  Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie 

 

ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy: 

                         NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

- wymagane dokumenty 

- kwestionariusz osobowy (proszę kliknąć)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na adres e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl lub osobiście do skrzynki pocztowej przy drzwiach wejściowych do przedszkola w terminie do 24.08.2022 r. od godz. 8.00 do godz. 16.30 .

 

 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu posiada osoba, która ukończyła:

studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej na tym etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,lub

studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej na  tym etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,lub

studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony wyżej oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,lub

zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, lub

zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w lit. d oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzonych zajęćlub

studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnymalbo

zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym(§4 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Zgodnie z treścią § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575  z późn. zm.), przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Zgodnie z powyższym przez przygotowanie pedagogiczne z pierwszej części definicji, należy rozumieć „nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin,  a w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin”.

Podkreślenia wymaga fakt, iż o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym, w myśl w/w rozporządzenia świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Ponadto w odniesieniu do drugiej części definicji przygotowania pedagogicznego zawartej w w/w rozporządzeniu, dotyczącej praktyki pedagogicznej wskazuję, iż osoba chcąca legitymować się przygotowaniem pedagogicznym powinna posiadać dodatkowo pozytywnie ocenioną praktykę pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

OFERTY PRACY